Norwegian/Nynorsk

Norwegian/Nynorsk

 

Kven vi er

Det Skandinavisk turistrådet- eller STB som vi meir populært kallast – Er eit felles initiativ frå dei nasjonal turistkontora i Danmark, Noreg og Sverige. STB er ansvarleg for å fremje Skandinavia og Skandinaviske reiselivspordukter i dei Asiatiske marknadene, med særleg vekt på dei store marknadane i Japan og Kina, og fokus på ei tilnærming til dei lovande marknadene i India, Honk Kong, Taiwan og Thailand. Dei viktigaste oppgåvene til STB omfattar produksjon av aktivitetane til marknader, gjennomføre reklame PR aktivitetar utdanne og støytte det lokale reiselivet, og dermed auke mengder lukrative kvalitetsreiser til Skandinavia.

STB er heleid av Visit Denmark, Innovasjon Noreg og Visit Sweden. STB sitt regionale hovedkontor er lokaliserrt i Tokyo, medan Beijing, Shanghai og India er heimen til våre marknadskontorer og representantar. I marknader utan direkte representasjon samarbeidar STB Skandinaviske einingar som dei respektive ambassadane, konsulat, og kontora til handel.


Kva gjer vi

STB er det mest omfattande og profesjonelle verktøy for reiselivs promotering i Asia. Det omfattande nettverket vårt og meir en 30 års røynsle sikrar at ingen av konkurrentane våre tilbyr same spekter av tenester eller same nivå av kvalitet til den same låge pris.

Stb sitt enorme nettverk av både skandinaviske og ikkje- skandinaviske reiselivsbedrifter, statlege og ikkje-statlege organisasjoner, non-profit organisasjoner, så vel som ikkje-turisme relaterte føretak og media utgjer eit solid fundament for STB og alle dei ulike aktivitetane deira. Dei er sjølvsagt til disposisjon for alle partnarene våre.


Visjonar

Dei samla ambisjonar til STB er:

-Å auke kvalitetsreiser frå Asia til Skandinavia

-Å auke medvitet om Skandinavia og Skandinaviske merkeverdier i Asia

- Å auke medvit og kunnskap om nordiske partnarar og produkta  deira i dei asiatiske marknadene

-Å utvikle Asia turisme til ein viktig bidragsyter til den skandinaviske økonomien.


Misjon

Innan turisme i Asia, arbeidar STB for:

- Å sikre STB som den viktigaste markedskoordinator i regionen

- Å etablere STB til viktigaste knutepunt for produkt og markedsutvikling

- Å realisere STB som det viktigaste hovedsenteret for kunnskap innanfor turismen i regionen

- Å vere hovedverktøyet for skandinavisk merkevarebygging og kommunikasjon i Asia. Gjere Skandinavia til eit kjent begrep i reigonen.

                    

 

  

 

 

 

 

 


Mål:

Måla for STB er:

- Å bli kjent som den mest kunnskapsrike markedsføringskanalen rundt Asias utgående turisme.

- Å sikre at kompetansen vår og kunnskap blir gjort tilgjengeleg for den skandinaviske reiselivsbransjen.

- Å oppretthalde ein kommersielt orientert og konkurransedyktig organisasjon.

- Å auke forståinga for tydinga av Asias utgående turisme til Skandinavia.

- Å bli anerkjent av både private og offentlege verksemder i Norden som den viktigaste PR byrået for Skandinavisk merkevarebygging i Asia.


Verdiar

Arbeidar ein innanfor eit komplekst, fartsfylt og fleirkulturelt miljø er eit styrande sett av samla verdiar av avgjerande tydning for å sikre framdrift og fokus. STB sine verdiar er:

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle STB sine aktivitetar blir utført innanfor desse verdiane, som gjev den fleksibiliteten som trengs for å løyse ulike og plutselege utfordringar samstundes sikre ensartede resultat og oppretthalde same høge kvalitet.

Tilretteleggar
STB fungerer som ei bru som forbind Asia med Skandinavia. Når ein turist uttrykkjer ei interesse for å vitje Skandinavia , sørgar vi for at denne forespøreslen imøtekomast og at produkta er tilgjengelege og salgbare. På denne måten kan vi bidra til at partnarane våre får realisert det fulle potensialet av dei asiatiske marknadane.

Innovatør
Nye ideer inkludert nye forretningstilnærminger og ukonvensjonelle alliansar er viktig for å liggje i front i ein bransje som er prega av hard konkurranse og fallande marginar.

Strateg
påføre den rette blandinga av kunnskapar og ressursar for å produsere ekstraordinære resultat.

Markedsorientert
Ved å kontinuerleg generere ny kunnskap vil vi oppretthalde vår konkurransekraft og gje våre samarbeidspartnere den beste servicen som er mogleg


Styret

Det høgaste beslutningsorgan i STB er styret. Medlemmane er direktørane asvarleg for det utenlandske reiseliv sitt markedsføringen i Visit Denmark, Innovasjon Noreg og Visit Sweden, høvesvis

- Mr Per Holte, Styreleiar (Innovasjon Noreg)

- Mr. Flemming Bruhn (VisitDenmark)

- Mr. Thomas Brühl (Visit Sweden)

 

1.0.73.783